Nagrada hrvatskog glumištaPravilnik o dodjeli Nagrade Hrvatskog glumišta

Članak 1.

U nastojanju da pridonesu daljnjoj popularizaciji i afirmaciji kazališne, radijske i televizijske umjetnosti, Hrvatsko društvo dramskih umjetnika, Hrvatska radiotelevizija i Večernji list d.d., 1992. godine utemeljuju stalnu godišnju nagradu za kazališnu, televizijsku i radijsku umjetnost.
Suutemeljitelji su: Hrvatsko narodno kazalište iz Zagreba, Akademija dramske umjetnosti, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Ministarstvo kulture RH, Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa.
Organizator provedbe i dodjele nagrade je Hrvatsko društvo dramskih umjetnika.
Nagrada nosi ime "NAGRADA HRVATSKOG GLUMIŠTA".

Članak 2.

Svake godine može se dodijeliti do 20 nagrada za dramu, operu, operetu ili mjuzikl, svake parne godine do 4 nagrade za suvremeni ples te svake neparne godine do 5 nagrada za balet. Svake godine dodjeljuje se 1 nagrada za kazališnu scenografiju i 1 nagrada za kazališnu kostimografiju. Svake godine dodjeljuju se 2 nagrade za svekoliko umjetničko djelovanje. Sve nagrade sastoje se od plakete, umjetničke skulpture i novčanog iznosa.
Nagrada za predstavu u cjelini nije novčana.
Nagrade se dodjeljuju državljanima Republike Hrvatske.

Članak 3.

Nagrade se dodjeljuju:

Za najbolja ostvarenja iz područja
DRAMSKE, RADIO I TELEVIZIJSKE UMJETNOSTI

SVAKE GODINE
Predstava u cjelini - drama 1 nagrada
Redateljsko ostvarenje - drama 1 nagrada
Umjetnička ostvarenja - drama
- glavna ženska uloga 1 nagrada
- glavna muška uloga 1 nagrada
- sporedna ženska uloga 1 nagrada
- sporedna muška uloga 1 nagrada
Izuzetna ostvarenja mladih umjetnika do 28 godina
- ženska uloga 1 nagrada
- muška uloga 1 nagrada
Lutkarska predstava ili predstava za djecu i mladež 1 nagrada
Umjetničko ostvarenje u lutkarskim predstavama ili predstavama
za djecu i mlade
- ženska uloga 1 nagrada
- muška uloga 1 nagrada
Najbolji praizvedeni suvremeni hrvatski dramski tekst ili najbolja dramatizacija, adaptacija, dramaturška obrada teksta ili dramaturgija predstave 1 nagrada

 

SVAKE PARNE GODINE - RADIO I TV UMJETNOST
Redateljsko ostvarenje u radio drami 1 nagrada
Glumačko ostvarenje u TV drami 1 nagrada

 

SVAKE NEPARNE GODINE - RADIO I TV UMJETNOST
Redateljsko ostvarenje u TV drami 1 nagrada
Glumačko ostvarenje u radio drami 1 nagrada

Žiri može dodijeliti nagradu za izuzetan doprinos kazališnoj umjetnosti za:

- najbolju kazališnu scensku glazbu, ili
- najbolje oblikovanje svjetla u kazalištu, ili
- najbolju kazališnu masku, ili
- najbolju kreaciju lutaka.
1 nagrada

(Za dodjelu ove nagrade odluka žirija mora biti donesena jednoglasno)

 

Za najbolja ostvarenja iz područja
GLAZBENE, BALETNE I PLESNE MJETNOSTI

SVAKE PARNE GODINE
Predstava u cjelini - opereta ili mjuzikl 1 nagrada
Redateljsko, dirigentsko ili koreografsko ostvarenje - opereta ili mjuzikl 1 nagrada
Umjetnička ostvarenja - opereta ili mjuzikl
- ženska uloga 1 nagrada
- muška uloga 1 nagrada
Izuzetno ostvarenje mladih umjetnika do 30 godina
opereta ili mjuzikl
- ženska ili muška uloga 1 nagrada
Plesna predstava u cjelini 1 nagrada
Koreografsko ostvarenje u plesnoj predsta 1 nagrada
Umjetnička ostvarenja u plesu
- ženska uloga 1 nagrada
- muška uloga 1 nagrada

 

SVAKE NEPARNE GODINE
Predstava u cjelini - opera 1 nagrada
Redateljsko ili dirigentsko ostvarenje - opera 1 nagrada
Umjetnička ostvarenja - opera
- ženska uloga 1 nagrada
- muška uloga 1 nagrada
Izuzetno ostvarenje mladih umjetnika do 30 godina - opera
- ženska ili muška uloga 1 nagrada
Baletna predstava u cjelini 1 nagrada
Koreografsko, redateljsko ili dirigentsko ostvarenje
u baletnoj predstavi
1 nagrada
Umjetnička ostvarenja u baletu
- ženska uloga 1 nagrada
- muška uloga 1 nagrada
Izuzetno ostvarenje mladom baletnom umjetniku do 28 godina
- ženska ili muška uloga 1 nagrada

 

SVAKE PARNE GODINE - DRAMA, OPERETA/MJUZIKL ILI PLES
Za kazališnu scenografiju 1 nagrada
Za kazališnu kostimografiju 1 nagrada

 

SVAKE NEPARNE GODINE - DRAMA, OPERA ILI BALET
Za kazališnu scenografiju 1 nagrada
Za kazališnu kostimografiju 1 nagrada

 

NAGRADA ZA SVEKOLIKO UMJETNIČKO DJELOVANJE:

Svake godine: 1 nagrada - drama
Svake godine: 1 nagrada - opera, opereta/mjuzikl, balet ili ples


Članak 4.

Prijedlog uz obrazloženje za dodjelu nagrada za svekoliko umjetničko djelovanje mogu dostaviti kazališta, udruge, institucije i pojedinci. Odluku o dobitnici/ku nagrade za dramu donosi žiri za dramu, a odluku o dobitnici/ku nagrade za operu, operetu/mjuzikl, balet ili ples donosi zajednički žiri kojeg čine predsjednici svih imenovanih žirija.

Članak 5.

Nominirane i nagrađene s područja dramske umjetnosti te opere, operete ili mjuzikla bira žiri od 5 članova za dramu te 3 člana za operu, operetu ili mjuzikl koje imenuje Hrvatsko društvo dramskih umjetnika. Ukupan novčani iznos nagrada i sve troškove rada žirija, te putne troškove i smještaj nominiranih umjetnika za područje dramske umjetnosti te opere, operete ili mjuzikla osigurava Hrvatsko društvo dramskih umjetnika.

Nominirane i nagrađene s područja baleta odn. suvremenog plesa bijenalno bira žiri koji imenuje Hrvatsko društvo profesionalnih baletnih umjetnika (HDPBU) odn. Udruga plesnih umjetnika Hrvatske (UPUH). HDPBU i UPUH podmiruju sve troškove rada svog žirija kao i novčane nagrade, izradu skulptura i diploma te putne troškove i smještaj nominiranih umjetnika.

Odluku o nagradama za najbolju kazališnu scenografiju i najbolju kazališnu kostimografiju ( koje se dodjeljuju svake parne godine za dramu, operetu/ mjuzikl i plesnu predstavu, a svake neparne godine za dramu, operu i balet) donosi zajednički žiri kojeg čine predsjednici svakog imenovanog žirija.

Članak 6.

Posebnim ugovorima regulirat će se međusobna prava i obveze između organizatora dodjele NHG-a Hrvatskog društva dramskih umjetnika i umjetničkih strukovnih udruga : Hrvatskog društva profesionalnih baletnih umjetnika (HDPBU) i Udruge plesnih umjetnika Hrvatske (UPUH).
Ugovorne strane koje ne budu izvršavale obveze preuzete potpisom ovih Ugovora bit će izuzete iz dodjele Nagrade hrvatskog glumišta u kategorijama koje zastupaju.

Članak 7.

Mandat žirija za dramu traje 1 godinu, a za operu i operetu/mjuzikl traje 2 godine s mogućnošću ponovnog izbora te za balet i suvremeni ples traje 2 godine s mogućnošću ponovnog izbora. Na prvom sastanku novoimenovanog žirija članovi biraju predsjednika žirija.
Ako netko od imenovanih članova žirija iz bilo kojeg razloga ne prisustvuje sjednicama žirija ili se u toku razdoblja za koje je izabran odrekne članstva u žiriju, predsjednik žirija dužan je o tome obavijestiti strukovnu umjetničku udrugu koja ga je imenovala i koja je dužna imenovati novog člana.
Ako je netko od imenovanih članova žirija nominiran za neku od nagrada, dužan je sam istupiti iz članstva žirija i o tome obavijestiti predsjednika žirija koji postupa sukladno slučaju iz stavka 2. ovog Članka.

Članak 8.

Žiri može pravovaljano odlučivati ako je sastanku nazočno više od polovice članova žirija, a odluka se smatra donesenom ako je za nju glasovala većina svih članova žirija.
Žiri dodjeljuje nagrade isključivo za vrhunska umjetnička ostvarenja, ako takvih nema, žiri nije dužan dodijeliti nagradu. Žiri ima pravo u okviru svih zadanih kategorija po svom izboru nominirati izuzetna umjetnička ostvarenja, a koja nisu prijavljena prema odredbama Čl. 9. ovog Pravilnika.
U slučaju dodjele nagrade navedenim umjetničkim ostvarenjima, predstavu uživo mora gledati natpolovična većina članova žirija, a žiri odluku mora donijeti jednoglasno.

Članak 9.

U konkurenciji za nagrade mogu biti premijerno izvedene predstave te izvedene radijske i televizijske drame u vremenu od 1. rujna prethodne godine do 30. lipnja tekuće godine za godišnje nagrade, odnosno za bijenalne nagrade u prethodne dvije godine. Za festivalske i ljetne produkcije u konkurenciji su predstave koje će se premijerno izvesti do 31. kolovoza tekuće godine.
Rok za prijavu je 30 dana od dana raspisivanja natječaja, a najkasnije do 5. srpnja tekuće godine. Prijavljuje se jedna ( 1 ) predstava, tri (3) televizijske i šest (6) radio drama. Prijave podnose intedanti i ravnatelji kazališta, festivala, kazališnih družina, te uredništva dramskih programa Hrvatske televizije i Hrvatskog radija.
Ravnatelji festivala i ljetnih produkcija također su dužni najkasnije do 5. srpnja tekuće godine prijaviti jednu (1) predstavu koja će premijerno biti izvedena do 31. kolovoza tekuće godine.
Prijave za dodjelu nagrade za svekoliko umjetničko djelovanje zaprimaju se također u roku propisanom stavkom 2. ovog članka.
Odluku o nominacijama predstava i nagrađenima za svekoliko umjetničko djelovanje članovi žirija donose i obznanjuju najkasnije do 10. studenoga.
Odluka o nagradama donosi se na sam dan uručenja, 24. studenoga, kada je i svečanost dodjele u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.

Članak 10.

Kazališta su dužna odmah po prijavi predstava (osim najavljenih premijernih predstava na ljetnim festivalima) dostaviti video zapise prijavljenih predstava ( nosače zvuka za radijske drame) te žiriju omogućiti najmanje 3 termina za gledanje prijavljenih predstava.
Svaku prijavljenu predstavu uživo mora gledati natpolovična većina članova žirija, a svi članovi žirija moraju gledati odn. slušati televizijske ili radijske drame na video zapisima i nosačima zvuka.

Članak 11.

Sredstva za nagrade kao i ostale troškove svečanosti provedbe Nagrade hrvatskog glumišta ravnopravno osiguravaju utemeljitelji Nagrade. Sredstva utemeljitelji osiguravaju za svaku godinu po ugovoru i doznačuju ih na žiro račun Hrvatskog društva dramskih umjetnika gdje će se voditi operativna organizacija i provedba.

Članak 12.

Članovi žirija imaju pravo naknade putnih troškova ( brzi vlak I razreda, zrakoplov, autobus ili osobni automobil ako ga koristi više članova žirija ili pojedinačno u izuzetnim prilikama), dnevnica i noćenja prema zakonskim propisima te autorski honorar za svoj rad.
Visinu honorara određuju, prema raspoloživim sredstvima, svake godine utemeljitelji odn. umjetničke strukovne udruge koje i imenuju članove žirija.

Članak 13.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika mogu se donositi samo zajedničkim dogovorom utemeljitelja.

 

U T E M E LJ I T E LJ I:
Hrvatsko društvo dramskih umjetnika
Hrvatska radiotelevizija
Večernji list d.d.

U Zagrebu, 7. lipnja 2010.